تاسیسات گردشگری در حال احداث خراسان رضوی در زمینه مناسب‌سازی برای معلولین ملزم به رعایت استانداردها هستند در صورت عدم رعایت استانداردها پروانه بهره‌برداری نمی‌گیرند.